Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł jest głosem w dyskusji na temat pojmowania istoty samorządu przez Jerzego Panejkę. Nawiązuje do opracowania mgr. Adama Ostrowskiego pt. Jerzy Panejko i jego poglądy na instytucję samorządu, który został ogłoszony w nr 34/2000 czasopisma „Prawo i Więź”. Z jednej strony ukazano bazę archiwalną co do osoby J. Panejki i bibliografię, na podstawie której można rekonstruować jego poglądy na istotę samorządu. Z drugiej strony, opisano metodę naukową stosowaną przez J. Panejkę, odniesiono się do jego definicji samorządu, omówiono problem osobowości-publicznoprawnej samorządu, wskazano na uwarunkowania jego podejścia do istoty samorządu, a także przedstawiono kontynuatorów jego myśli.

Słowa kluczowe

Jerzy Panejko, prawo administracyjne, samorząd Jerzy Panejko, administrative law, self-government

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bigo Tadeusz, „Samorząd terytorialny w nowej konstytucji”, [w:] Księga pamięci ku czci Leona Pinińskiego. Lwów: nakł. Komitetu Redakcyjnego, 1936.
 2. Bigo Tadeusz, Z ustrojowych zagadnień samorządu. Lwów: Wydawnictwa Instytutu Administracyjnego U.J.K, 1933.
 3. Bigo Tadeusz, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, 1928.
 4. Borkowski Janusz, „J. Panejko. Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Warszawa, 1990” Samorząd Terytorialny, nr 10 (1991): 50-52.
 5. Dobkowski Jarosław, „Bibliografia prac Profesora Jerzego Karola Panejki (1886-1973)” Studia Prawnoustrojowe, nr 33 (2016): 189-198.
 6. Dobkowski Jarosław, „Henryk Dembiński (1908-1941) i jego poglądy na istotę samorządu” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4 (2020): 155-172. https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.4.12.
 7. Dobkowski Jarosław, „Indukcja funkcjonalna prof. Jerzego Panejki jako metoda badań porównawczych nad samorządem w Europie” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, nr 331 (2020): 71-83. https://doi.org/10.19195/0524-4544.331.8.
 8. Dobkowski Jarosław, „J. Panejko, Teoretyczne podstawy samorządu, Lwów 2002” Samorząd Terytorialny, nr 9 (2010): 82-88.
 9. Dobkowski Jarosław, „Jerzy Karol Panejko (1886-1973) – zarys biografii” Studia Prawnoustrojowe, nr 26 (2014): 47-62.
 10. Dobkowski Jarosław, „Niepublikowane opracowanie Jerzego Stefana Langroda: Uwagi o problemie administracji rządowej i samorządowej w Polsce” Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 1 (2019): 73-90. https://doi.org/10.15804/ppk.2019.01.04.
 11. Dobkowski Jarosław, „Podmiotowość prawna samorządu terytorialnego w świetle poglądów Jerzego Karola Panejki”, [w:] Podmiotowość samorządu terytorialnego – ustrojowe pytania i dylematy, red. K. Małysa-Sulińska, M. Stec. 293-306.Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2020).
 12. Dobkowski Jarosław, „Pojęcia i konstrukcje prawa samorządu terytorialnego ograniczające wszechwładzę państwa” Samorząd Terytorialny, nr 7-8 (2020): 36-43.
 13. Dobkowski Jarosław, „Policja w ujęciu historycznym i współczesnym”, [w:] Misja publiczna, wspólnota, państwo: studia z prawa i administracji: księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy, red. Arwid Mednis, t. II. 291-300. Wrocław: Presscom, 2016.
 14. Dobkowski Jarosław, „Problem „administratywizacji” samorządu terytorialnego w Polsce”, [w:] Aktualne problemy prawa i samorządu terytorialnego: 25 lat rozwoju: od Katedry Prawa i Samorządu Terytorialnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie do Wydziału Prawa i Administracji oraz Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, red. Jarosław Dobkowski, Paweł Sobotko, Jakub Goerick. 41-50. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2020.
 15. Dobkowski Jarosław, „Recepcja dorobku Wolnego Uniwersytetu Ukraińskiego w Monachium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego”, [w:] Funkcjonowanie administracji publicznej: historia i stan obecny, red. Wacław Brzęk, Sylwia Ćmiel, Katerina Novikova. 149-161. Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie, 2013.
 16. Dobkowski Jarosław, „Wielopostaciowość gminy w Polsce”, [w:] Kryzys prawa administracyjnego?, t. I, Jakość prawa administracyjnego, red. Dariusz R. Kijowski, Alina Miruć, Agnieszka Suławko-Karetko. 253-272. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. 2012.
 17. Dobkowski Jarosław, „Z. Sokoluk, Teoria policji, Hadziacz 2005” Samorząd Terytorialny, nr 1-2 (2012): 156-163.
 18. Jaroszyński Maurycy, „Samorząd w ustroju kapitalistycznym” Wieś, nr 48 (1947).
 19. Kelsen Hans, Allgemeine Staatslehre. Berlin: Julius Springer, 1925.
 20. Kelsen Hans, Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego (o rozwinięciu nauki o normie prawnej), przeł. Tadeusz Przeworski. Wilno: Wydawnictwo Akademickiego Koła Prawników Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego, t. I, 1935, t. II, 1936.
 21. Panejko Jerzy, „Czynnik społecznościowy w organizacji samorządu miast niemieckich” Samorząd Terytorjalny, z. 4 (1934): 361-385.
 22. Panejko Jerzy, „Przedmowa”, [w:] Hans Kelsen, Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego (o rozwinięciu nauki o normie prawnej), przeł. Tadeusz Przeworski. 5-6. Wilno: Wydawnictwo Akademickiego Koła Prawników Studentów Uniwersytetu Stefana Batorego, t. I, 1935, t. II, Wilno 1936.
 23. Panejko Jerzy, „Samorząd instytucyj ubezpieczeń społecznych w świetle teorji i prawa pozytywnego” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, z. 11 (1931): 321-323.
 24. Panejko Jerzy, „Samorząd rolniczy” Czas, nr 83 (1928): 6.
 25. Panejko Jerzy, „Spór o charakter prawny instytucyi ubezpieczeń społecznych” Przegląd Ubezpieczeń Społecznych, nr 3-4 (1936): 190-193.
 26. Panejko Jerzy, „Uwagi o samorządzie”, [w:] Władysław Leopold Jaworski, Projekt Kodeksu agrarnego, Załączniki. 147-196. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Reform Rolnych, 1928.
 27. Panejko Jerzy, „Z zagadnień nadzoru nad samorządem komunalnym w sprawach opieki społecznej” Samorząd Terytorjalny, z. 1-2 (1931): 1-25.
 28. Panejko Jerzy, „Założenia metodologiczne w badaniu pozytywno-prawnego pojęcia samorządu” Samorząd Terytorjalny, z. 3-4 (1935): 312-322.
 29. Panejko Jerzy, „Zapowiedź wielkiej reformy administracji w Prusiech” Czas, nr 32 (1929): 2.
 30. Panejko Jerzy, „Znaczenie samorządu zawodowego w organizacji państwa” Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne, nr 1-12 (1929): 48-61.
 31. Panejko Jerzy, Geneza i podstawy samorządu europejskiego (Paryż: Imprimerie de Navarre, 1926) [wznowienie: reprint zawierający facsimilia, wydany w ramach I Serii Klasyki Samorządowej Wydawnictwa „Przemiany” w 1990 r.].
 32. Panejko Jerzy, Geneza i podstawy samorządu europejskiego. Wilno: Skład Główny w Księgarni Św. Wojciecha. 1934.
 33. Panejko Jerzy, Prawo administracyjne (skrypt z wykładów Jerzego Panejki). Wilno: Uniwersytet Stefana Batorego. 1929.
 34. Panejko Jerzy, Samorząd porównawczy: wykłady prof. dr. Panejki. Kraków: Polska Szkoła Nauk Politycznych, 1928.
 35. Panejko Jerzy, Studium o komunach szwajcarskich. Zurich: manuskrypt, 1925.
 36. Panejko Jerzy, Ustrój samorządu terytorjalnego w Polsce, [w:] Władysław Leopold Jaworski, Projekt Konstytucji, Załączniki. 275-329. Kraków: Skład główny w Księgarni Leona Frommera [Drukarnia Narodowa], 1928.
 37. Panejko Jurij, Nauka administraciji j administratywnoho prawa. Zahalʹna czastyna. Za wykładamy Ju. Panejka opraciuwaw S. Hałamaj. Augsburg: Ukraszsʹka Studentsʹka Hromada. Serk: Skrypt, 1949, cz. 1, cz. 2.
 38. Panejko Jurij, Nauka administraciji j administratywnoho prawa. Zahalʹna czastyna/ za wykładamy profesora Jurija Panejka, red. W. M. Bewzenko et al. Kijów: Dakor, 2016.
 39. Panejko Jurij, Teoretyczni osnowy samowriaduwannia. Lʹwiw: Łitopys, 2002.
 40. Panejko Jurij, Teoretyczni osnowy samowriaduwannia. München: Ukrajinsʹka Wilʹna Akademija Nauk w Nimeczczyni, 1963.
 41. Sokoluk Zynowij, „Jurij Panejko (3.4.1886 – 18.8.1973)” Zbirnyk na poszanu Jurija Panejka, Naukowyj zbirnyk, t. ХІ (1988): 5-22.
 42. Sokoluk Zynowij, „Jurij Paneyko (3. IV. 1886 – 18. VIII. 1973)” Suczasnistʹ, cz. 9 (1986): 98-108.
 43. Sokoluk Zynowij, „Prof. d-r Jurij Panejko: Teoretyczni osnowy samowriaduwannia, Wydannia Ukrajinsʹko Wilʹnoji Akademiji Nauk w Nimeczczyni, Miunchen 1963, ctop. 194” Ukrajinsʹkyj Samostijnyk, nr 5 (1963): 36-38.
 44. Sokoluk Zynowij, „Profesor Ju. Panejko: Teoretyczni osnowy samowriaduwannia. – Miunchen, 1963. (recenzija)”, [w:] Naukowi zapysky Ukrajinsʹkoho Wilʹnoho Uniwersytetu. Wydannia Senatu UWU za uczastiu Fiłosoficznoho Fakulʹtetu ta Fakulʹtetu Prawa i Suspilʹnoekonomicznych Nauk, red. Andrij Biłynsʹkyj. 147-152. Miunchen: Logos, 1963.
 45. Starościak Jerzy, System organizacyjny administracji polskiej. Nauka administracji i prawo administracyjne (uzupełnienia do wykładów), z. 2. Warszawa: Zakład Wydawniczy Akademii Nauk Politycznych, 1949.
 46. Tyrowicz Marian, „J. Panejko. Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934” Kwartalnik Historyczny, nr 3 (1935): 244-245.
 47. Tyrowicz Marian, „Panejko Jerzy, dr prof. Uniwersytetu Stef. Batorego. Geneza i podstawy samorządu europejskiego – Wydanie II, Wilno. Str. 184” Nowa Książka, nr 8 (1935): 423-424.