Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie problematyki dysfunkcji rodziny, implikującej pierwotne wydanie przez Sąd zarządzeń zmierzających do konwalidacji dostrzeżonych uchybień przy realizowaniu przez rodziców uprawnień wynikających z władzy rodzicielskiej jako środka mniej dolegliwego. Następnie dokonana zostanie analiza przesłanek pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej i stosowania najsurowszego środka w tym zakresie w przełożeniu na drugiego z rodziców w sytuacji, gdy w istocie jednemu przypisuje się zaniedbania w wykonywaniu tejże władzy. Autorka zauważa mechaniczne stosowanie przez Sądy zarządzeń w trybie art. 109 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, uznające, że stanowią katalog taksatywny. Autorka dostrzega archaizm w instytucji rodziny wspierającej, a także w stopniowaniu zarządzeń ograniczających rodzicom władzę rodzicielską do umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej bądź pieczy instytucjonalnej, nawet w stanie faktycznym sprawy, gdzie sąd nie stwierdza podstaw do pozbawienia ich władzy rodzicielskiej. Problem korelacji tychże przepisów i pozbawienie władzy rodzicielskiej w sytuacji nadużywania jej przez jednego z rodziców żyjących razem stanowi lukę prawną, którą należy wypełnić aksjologicznymi zasadami, mając na względzie dobro dzieci, jak również prawo do życia w rodzinie biologicznej.

Słowa kluczowe

zagrożenia dobra dziecka, pozbawienie władzy rodzicielskiej, naruszenie zasad wynikających z władzy rodzicielskiej, rodzina dysfunkcyjna, rodzina wspierająca, ustawowe wsparcie rodziny, zarządzenia ograniczające władzę rodzicielską, więzi rodzinne jako dobra osobiste threats to the child’s welfare, deprivation of parental authority, violation of the principles of parental authority, dysfunctional family, supportive family, statutory family support, orders limiting parental authority, family ties as personal rights

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Ciepła Helena, Jerzy Ignaczewski, Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Komentarz do spraw rodzinnych, Lex/el. 2014.
 2. Czarny Piotr, Monika Florczak-Wątor, Bogumił Naleziński, Piotr Radziewicz, Piotr Tuleja, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, Lex/el. 2021.
 3. Jędrejek Grzegorz, Komentarz do art. 95 k.r.o., pkt 4, SIP 22/2014.
 4. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz aktualizowany, Lex/el. 2019.
 5. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. Jacek Wierciński, Warszawa: Lexis Nexis, 2014.
 6. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Monika Haczkowska. Warszawa: LexisNexis, 2014.
 7. Kotłowski Dariusz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 8. Krajewski Radosław, „Kontratyp karcenia małoletnich po wprowadzeniu prawnego zakazu stosowania wobec nich kar cielesnych” Palestra, nr 21-2 (2012): 49-53.
 9. Osajda Konrad, „Zadośćuczynienie za doznanie przez bliskiego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku” Państwo i Prawo, nr 1 (2016): 76-83.
 10. Pazdan Maksymilian, „Komentarz do art. 23 kc”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Krzysztof Pietrzykowski. Warszawa 2018, Legalis.
 11. Pędziałek-Kunert Elżbieta, „Rec.: Nitecki Sławomir, Wilk Aleksandra, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, Warszawa 2016” PPP, nr 4 (2017): 126-131.
 12. Prusinowska-Marek Alina, „Praktyka sądowa w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej” Prawo w Działaniu, nr 40 (2019), 43-78.
 13. Pyziak-Szafnicka Małgorzata., „Komentarz do art. 23 kc”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. Maciej Gutowski. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 14. Wilk Aleksandra, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.