Treść głównego artykułu

Abstrakt

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zauważalna jest znaczna intensyfikacja działań mających na celu eliminację zaległości orzeczniczych ETPC oraz próby odniesienia się do tego problemu na różnych płaszczyznach. Dostrzegalne są w tym zakresie pewne sukcesy, chociaż w dalszym ciągu trudno byłoby uznać tę kwestię za rozwiązaną.


Celem artykułu jest przedstawienie problemu zaległości orzeczniczych ETPC jako problemu wpływającego na jego ogólne funkcjonowanie i efektywność. Należy zwrócić uwagę na genezę i podstawy zaległości orzeczniczych Trybunału. Konieczne jest także zbadanie podejmowanych przez ETPC prób eliminacji zaległości orzeczniczych Trybunału oraz wypracowanych w tym zakresie mechanizmów. Mechanizmy te mogą obejmować łączenie skarg i rozstrzygania wielu spraw za pomocą jednego wyroku, uproszczone rozstrzyganie, administrowanie skargami czy koncentrować się na implementacji wyroków

Słowa kluczowe

Europejski Trybunał Praw Człowieka, zaległości orzecznicze, procedura pilotażowa, administrowanie skargami, wyrok zaoczny European Court on Human Rights, caseload, Pilot Judgment Procedure, Case-management, default judgment

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Czepek Jakub, „Początkowe zastosowanie przez ETPC procedury wyroku pilotażowego na przykładzie sprawy Broniowski przeciwko Polsce”, [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka, t. II, red. Ryszard Sztychmiler, Justyna Krzywkowska. 543-552. Olsztyn: Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2013.
 2. Czepek Jakub, „The Application of the Pilot Judgment Procedure and Other Forms of Handling Large-Scale Dysfunctions in the Case Law of the European Court of Human Rights” International Community Law Review, nr 3-4 (2018): 347- 373.
 3. Davíð Þór Björgvinsson, „The »Pilot-judgment« Procedure of the European Court of Human Rights”, [w:] International Human Rights Monitoring Mechanisms. Essays in Honour of Jakob Th. Möller, red. Gudmundur Alfredsson, Jonas Grimheden, Bertrand G. Ramcharan, Alfred Zayas. 529-540. Leiden-Boston: Brill-Nijhoff, 2009.
 4. Degener Renata, Paul Mahoney, „The Prospects for a test case procedure in the European Court of Human Rights”, [w:] Trente ans de droit européen des droits de l’homme. Etudes à la memoire de Wolfgang Strasser, red. Hanno Hartig, Wolfgang Strasser. 173-207. Bruxelles: Bruylant, 2007.
 5. Drzewicki Krzysztof, „Reforma Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – filozofia zmian czy zmiana filozofii?” Europejski Przegląd Sądowy, nr 6 (2006): 4-13.
 6. Haider Dominik, The Pilot Judgment Procedure of the European Court of Human Rights, Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2013.
 7. Kamiński Ireneusz Cezary, „Europejski Trybunał Praw Człowieka w roku 2014. Czy to jeszcze ten sam Trybunał?” Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego, nr 6, (2015): 69-90.
 8. Kamiński Ireneusz Cezary, Rafał Kownacki, Karolina Wierczyńska, „Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskim systemie prawnym”, [w:] Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, red. Andrzej Wróbel. 89-226. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.
 9. Klerk Yvonne, „Protocol No. 11 to the European Convention for Human Rights: A Drastic Revision of the Supervisory Mechanism under the ECHR” Netherlands Quarterly of Human Rights, nr 1 (1996): 35-46.
 10. Kondak Ireneusz, „Komentarz do art. 34”, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. II, Komentarz do artykułów 19-59 oraz protokołów dodatkowych, red. Leszek Garlicki. 132-148. Warszawa: C. H. Beck, 2011.
 11. Leach Philip, Helen Hardman, Svetlana Stephenson, Brad K. Blitz, Respondin to Systemic Human Rights Violations. An Analysis of »Pilot Judgments« of the European Court of Human Rights and their Impact at National Level. Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia, 2010.
 12. Liżewski Bartosz, „Reforma systemu kontroli Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a funkcjonowanie ETPC i sądownictwa krajowego. Zagadnienia teoretycznoprawne”, [w:] Praktyka Ochrony Praw Człowieka, t. I, red. Kinga Machowicz. 49-80. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 13. Lubiszewski Maciej, Jakub Czepek, Procedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 14. Mężykowska Aleksandra, „Realizacja postulatów Procesu Interlaken w działalności ETPCz” Europejski Przegląd Sądowy, nr 7 (2014): 18-29.
 15. Reiss Jennifer W., „Protocol No. 14 ECHR and Russian Non-Ratification: The Current State of Affairs” Harvard Human Rights Journal, nr 2
 16. (2009): 293-318.
 17. Zagrebelsky Vladimiro, „Questions autour de Broniowski”, [w:] Liber Amicorum Luzius Wildhaber: Human rights- Strasbourg views = Droits de l’homme - Regards de Strasbourg, red. Lucius Caflisch. 521-535. Luzius Wildhaber, Kehl: Engel, 2007.