Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł dokonuje systematyzacji licznego orzecznictwa Sądu Najwyższego, dotyczącego zasady równości praw i obowiązków członków spółdzielni. W artykule podporządkowano wyrażone w tym orzecznictwie poglądy pod ogólne tezy dotyczące przedmiotowej zasady. Zasada ta wynika z norm prawa spółdzielczego, a odstępstwa od niej podlegają konstytucyjnemu zakazowi dyskryminacji. Zasada równości dotyczy praw i obowiązków z członkostwa oraz pochodnych od niego. Normy prawne ustanawiające omawianą zasadę i zakazujące ze względu na nią dyskryminacji stanowią ustawową granicę swobody umów. Zasada równości może być również rozumiana w znaczeniu dyrektywalnym i służyć pomocniczo w wykładni przepisów regulujących prawa i obowiązki członków spółdzielni.

Słowa kluczowe

zasada równości, członkostwo w spółdzielni, zakaz dyskryminacji the principle of equality, membership in the cooperative, prohibition of discrimination

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bancel Jean–Louis, „3rd Principle: Member Economic Partcipation”, [w:] Guidance Notes to the Co-operative Principles. 29-43. Bruksela: International Cooperative Alliance, 2015.
 2. Bierecki Dominik, „Acquisition of a Share in the Cooperative. Comparative Interpretation of Polish Cooperative Law” Transformacje Prawa Prywatnego, nr 1 (2021): 5-27.
 3. Bierecki Dominik, „Komentarz do wyroku SA w Krakowie z 6.6.2017 r., I ACa 1769/16.” Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego i prawa spółek handlowych, t. IX (2019): 11-25.
 4. Bierecki Dominik, „Zasada jeden członek – jeden głos w spółdzielni rolników” Studia Prawa Prywatnego, nr 3-4 (2021): 83-93.
 5. Bierecki Dominik, „Zaskarżenie uchwały rady nadzorczej spółdzielni” Przegląd Sądowy, nr 4 (2021): 87-95.
 6. Bierecki Dominik, Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego, 2017.
 7. Bierecki Dominik, Zasada swobody umów w prawie spółdzielczym. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 8. Bierzanek Remigiusz, Prawo spółdzielcze. Warszawa: PWN, 1984.
 9. Błażejczak Bogdan, Lokatorskie prawo do spółdzielczego lokalu mieszkalnego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1979.
 10. Borysiak Witold, Leszek Bosek, „art. 32”, [w:] Konstytucja RP. Komentarz do art. 1 – 86 1, red. Marek Safjan, Leszek Bosek. Legalis, 2022.
 11. Cioch Henryk, „Zasady roczdelskie i ich realizacja w praktyce” Teka Komisji Prawniczej – OL PAN, t. II (2009): 26-35.
 12. Gersdorf Mirosław, „art. 5”, [w:] Prawo spółdzielcze. Komentarz. 25-30. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985.
 13. Grzybowski Stefan, Prawo spółdzielcze w systemie porządku prawnego. Warszawa: Zakład Wydawnictw CRS, 1976.
 14. Gutowski Maciej, „Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1 (2018): 93-109. https://doi.org/10.14746/rpeis.2018.80.1.9.
 15. Gutowski Maciej, Nieważność czynności prawnej. Warszawa: C. H. Beck, 2012.
 16. Kryla-Cudna Katarzyna, „Prawa i obowiązki członków spółdzielni”, [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo spółdzielcze 21, red. Krzysztof Pietrzykowski. 128-131. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 17. Kryla-Cudna Katarzyna, „Prawo spółdzielcze (art. 18)”, [w:] Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe. Komentarz, red. Konrad Osajda. 140-144, Warszawa: C. H. Beck, 2018.
 18. Misiuk Teresa, Sądowa ochrona praw członków spółdzielni. Warszawa: Zakład Wydawniczy CZSR, 1979.
 19. Pietrzykowski Krzysztof, „Prawa rzeczowe do lokali w spółdzielni mieszkaniowej”, [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo rzeczowe 4, red. Edward Gniewek. 269-458. Warszawa: C. H. Beck, 2012.
 20. Pietrzykowski Krzysztof, „Statut spółdzielni”, [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo spółdzielcze 21, red. Krzysztof Pietrzykowski. 79-93. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 21. Pietrzykowski Krzysztof, „Stosunki majątkowe spółdzielni mieszkaniowej z jej członkami (zagadnienia wybrane)”, [w:] Ochrona słabszej strony stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, red. Maria Boratyńska. 399-417. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 22. Pietrzykowski Krzysztof, Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1990.
 23. Pietrzykowski Krzysztof, Prawo spółdzielcze. Komentarz do zmienionych przepisów. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1995.
 24. Safjan Marek, „Zasady prawa prywatnego”, [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo cywilne – część ogólna 1, red. Marek Safjan. 318-365. Warszawa: C. H. Beck, 2012.
 25. Słotwiński Bronisław, Zagadnienia prawne samorządu spółdzielni. Warszawa: Instytut Nauk Prawnych PAN, 1973.
 26. Stecki Leopold, Prawo spółdzielcze. Warszawa: PWN, 1979.
 27. Stefaniuk Krzysztof, „Zasady prawa w systemach i podręcznikach prawa cywilnego” Studia Iuridica Lublinensia, nr 1 (2016): 137-146. http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.137.
 28. Stepnowska Marta, „Prawo członka spółdzielni do informacji” Prawo i Więź, nr 4 (2020): 11-30. https://doi.org/10.36128/priw.vi34.234.
 29. Tylec Grzegorz, Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Warszawa: Difin, 2012.
 30. Zakrzewski Piotr, „Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego”, [w:] System Prawa Prywatnego, Prawo spółdzielcze 21, red. Krzysztof Pietrzykowski. 472-531. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 31. Zakrzewski Piotr, „Zasada równości w prawie spółdzielczym” Studia Prawnicze KUL, nr 2 (2008): 67-78.
 32. Zakrzewski Piotr, Majątek spółdzielni. Warszawa: Wolters Kluwer, 2003.
 33. Zakrzewski Piotr, Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich. Warszawa: Wolters Kluwer, 2011.