Treść głównego artykułu

Abstrakt

Pomimo pojawiających się w II połowie XVIII wieku postulatów poprawy części Statutu z 1588 roku litewska szlachta pozostawała bardzo przywiązana do swojej kodyfikacji. Zachowane przekazy dowodzą jednak, że prawo to było w działalności sądów szlacheckich wielokrotnie naruszane. Przekonują o tym nie tylko pisma o charakterze politycznym, ale również relacje pamiętnikarskie, źródła praktyki sądowej, akty sejmikowe, a nawet treść listu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego nawołującego do usprawnienia procesu sądowego. Co więcej, występowanie wielu z wyliczonych przez monarchę uchybień znajduje potwierdzenie w innych relacjach źródłowych. Sytuacja ta stanowiła przyczynę występowania przez lokalną szlachtę do sejmu z prośbami o jej poprawę. Do najpoważniejszych problemów szlacheckiego wymiaru sprawiedliwości zaliczano proceder bezprawnego wydłużania postępowań.

Słowa kluczowe

sądy szlacheckie, III Statut litewski, sądownictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Wielkie Księstwo Litewskie, Sejm Czteroletni courts of nobility, Third Lithuanian Statute, judiciary of the Polish-Lithuanian Commonwealth, Grand Duchy of Lithuania, Four-Year Sejm

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Kanecki Oskar, Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sopot: Wydawnictwo Arche Marek Tokarczyk, 2020.
  2. Kanecki Oskar, „Eskalacja naruszeń porządku i prawa podczas obrad Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVIII wieku” Prawo i Więź, nr 2 (2021): 188-204.
  3. Liubawskij Matwiej Kuzmicz, Politiczeskij stroj Polszi poslie liublinskoj unii. Lekcii czitannyja w moskowskom uniwersitietie w 1899-1900 ak. godu. Moskwa, 1901.
  4. Łappo Iwan Iwanowicz, „Grodskij sud w Wielikom Kniażestwie Litowskom w XVI stoletii” Żurnał Ministerstwa Narodnago Prosweszczenija, cz. 13 (1908): 51-113.
  5. Syrokomla Jan, „Sądownictwo na Żmudzi” Przegląd Powszechny, vol. 53 (1897): 380-391.