Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego” był pierwszą kompleksową, kodyfikacją prawa w Imperium Rosyjskim. Opracowany został w latach 1832 – 1835 przez Komisję Kodyfikacyjną, przy wiodącym udziale wybitnego rosyjskiego działacza państwowego Michaiła M. Speranskiego. Zwód Praw był kodyfikacją szczególną opartą na założeniach odmiennych od przyjętych w ustawodawstwach europejskich, dążących do stworzenia, wyodrębnionych według kryterium rzeczowego, zupełnych, kodeksowych źródeł prawa obowiązującego w danej dziedzinie. Jego twórcy odrzucili możliwość opracowania nowych kodeksów, a w to miejsce zastosowali benthamowską metodę prowadzącą do stworzenia tzw. „Code de concordance”, to jest, do wydania zbioru aktualnie obowiązującego ustawodawstwa, skoordynowanego wewnętrznie według kolejności systematycznej poszczególnych dziedzin prawa i bez jakichkolwiek zmian w jego treści. W konsekwencji, „Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego” stanowił kodyfikację obowiązujących przepisów prawnych, ułożoną według kryterium rzeczowego, obejmującą w odrębnych tomach niemal wszystkie dziedziny prawa. Pomimo, że był systematycznie uzupełniany, a w kolejnych reedycjach jego poszczególnych tomów następowała aktualizacja ich zawartości, to wydania takie ukazywały się sporadycznie i nigdy nie odzwierciedlały w całości aktualnego stanu prawnego obowiązującego w danej dziedzinie.


 

Słowa kluczowe

Zwód Praw Cesarstwa Rosyjskiego, prawo rosyjskie, kodyfikacja Svod Zakonov, Russian law, codification

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bentham Jeremy, Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, przeł. Bogdan Nawoczyński. Warszawa: PWN, 1958.
 2. Filangieri Kaietan, Nauka prawodactwa, t. I-III, przeł. Wincenty Roch Karczewski. Warszawa: w Drukarni Piotra Dufoura Konsyliarza J. K. Mci
 3. Dyrektora Drukarni Korpusu Kadetów, 1791-1793.
 4. Libicki Stanisław, O wydawaniu praw i ustroju instytucji prawodawczych rosyjskich. Warszawa: w Drukarni Noskowskiego, 1890.
 5. de Montesquieu Charles, O duchu praw, t. I -II, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy). Warszawa: F. Hoesick, 1927.
 6. Połnoje Sobranije Zakonow Rossijskoj Imperii, izdanije pierwoje, t. I- XLV. Sankt Petersburg 1830.
 7. Raef Marc, Michael Spernsky, statesman of Imperial Russia 1772-1839. Haga: Nijhoff, 1957.
 8. Speranskij Michaił M., Obozorienije istoriczeskich swiedenij o Swodie Zakonow. Sankt Petersburg 1833.
 9. Swod Zakonow Rossijskoj Imperii, izdanije 1832 - 1835, t. I-XV. Sankt Petesburg, 1832-1835.
 10. This Aleksander, „Code – Svod” Revue etrangere, t. VIII (1841): 57-68.
 11. This Aleksander, „Digeste de l’empire Russe” Revue etrangere, t. XII (1835): 47-53.
 12. This Aleksander, „Essai sur la redaction des lois” Revue etrangere, t. VI (1839) 12-24.