Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest dokonanie charakterystyki aspektów prawnych finansowania dróg samorządowych w Polsce. Autor dokonuje analizy korespondencji aktualnego ustawodawstwa z praktyką polskich samorządów. W artykule wskazano na dane pochodzące z poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, a także podkreślono problemy z jakimi borykają się samorządy w zakresie zarządzania drogami. W końcowej części artykułu autor wskazał na rozbieżności w aktualnym orzecznictwie, oraz zaproponował zmiany, które przyczyniłyby się do usprawnienia finansowania dróg samorządowych w Polsce.

Słowa kluczowe

samorząd terytorialny, finanse samorządu terytorialnego, orzecznictwo, prawo administracyjne, drogi samorządowe local government, local government finance, case law, administrative law, local government roads

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Alińska Agnieszka, Barbara Woźniak, Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin, 2019.
 2. Borodo Andrzej, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. Warszawa: Lexis Nexis, 2012.
 3. Maszewski Łukasz, „Prawne uwarunkowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego wynikające z ustawy o drogach publicznych”, [w:] Partnerstwo publiczno-prywatne prawną formą realizacji zadań publicznych, red. Henryk Nowicki, Paweł Nowicki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
 4. Miemiec Wiesława, „Wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi długu tych jednostek” Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 485 (2017): 277–290.
 5. Mikołajewicz Zbigniew, Finanse samorządu terytorialnego barierą rozwoju regionalnego i lokalnego. Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2011.
 6. Moszoro Marian, Partnerstwo Publiczno-Prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2005.
 7. Ofiarski Zbigniew, „Rezerwa jako element konstrukcyjny subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, [w:] Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. Leszek Patrzałek. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2005.
 8. Pest Przemysław, Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
 9. Ruśkowski Eugeniusz, Joanna Salachna, Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2004.
 10. Sawicka Krystyna, „Finanse samorządu terytorialnego – podstawy wyodrębnienia, struktura”, [w:] Województwo, region, regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, red. Jerzy Korczak. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013.
 11. Sekuła Alicja, „Dług jednostek samorządu terytorialnego w świetle uregulowań prawnych”, [w:] Finanse publiczne, red. Jerzy Sokołowski, Michał Sosnowski, Arkadiusz Żabiński. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010.
 12. Sekuła Alicja, „Polityka Regionalna Województwa Pomorskiego w latach 2007–2013 (na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego)”, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, red. Beata Filipiak, Adam Szewczuk. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2008.
 13. Sierak Jacek, „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego”, [w:] Gospodarka i finanse samorządu terytorialnego, red. Grzegorz Maścioch, Jacek Sierak. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2013.
 14. Sołtyk Piotr, Monika Dębowska-Sołtyk, Finanse samorządowe. Warszawa: Difin, 2016.
 15. Wakuła Monika, „Kryzys a zarzadzanie finansami w podstawowej jednostce samorządu terytorialnego”, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 102 (2014): 79–88.
 16. Zioło Magdalena, Modelowanie źródeł finansowania inwestycji komunalnych a efektywność wydatków publicznych. Warszawa CeDeWu, 2012.