Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki instrumentów prawnych przysługujących nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na wypadek niewykonania zobowiązania przez dewelopera z umowy deweloperskiej w terminie umówionym oraz ocena ich skuteczności, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, a ponadto poczynienie ostrożnych wniosków de lege ferenda. Analizie zostaną poddane w szczególności przepisy ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która weszła w życie 1 lipca 2022 r. jako ustawy, która w założeniu miała przyczynić się do poprawy ochrony nabywcy.

Słowa kluczowe

umowa deweloperska, deweloper, nabywca lokalu mieszkalnego, nabywca domu jednorodzinnego, niewykonanie umowy deweloperskiej, instrumenty ochrony nabywcy lokalu mieszkalnego, instrumenty ochrony nabywcy domu jednorodzinnego, uprawnienia nabywcy development agreement, developer, buyer of a flat, buyer of a single-family house, failure to perform a development agreement, protection instruments for the buyer of a flat, protection instruments for the buyer of a single-family house, buyer’s rights

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Adamczuk Andrzej, „Komentarz do art. 1050”, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478-1217, red. Małgorzata Manowska. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, Lex.
 2. Cooter Robert, Thomas Ulen, Law&Economics. Boston: Pearson, 2011.
 3. Czech Tomasz, Ustawa deweloperska. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2018, Lex.
 4. Drapała Przemysław, „Komentarz do art. 636”, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV, Zobowiązania. Część szczegółowa, red. Jacek Gudowski. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017, Lex.
 5. Dziczek Roman, Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, Lex.
 6. Ereciński Tadeusz, Henryk Pietrzkowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. V, Postępowanie egzekucyjne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016, Lex.
 7. Gliniecki Bartłomiej, „Glosa do postanowienia TK z dnia 2 sierpnia 2010 r. S 3/10” Państwo i Prawo, nr 3 (2012): 130-135.
 8. Gliniecki Bartłomiej, Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, Lex.
 9. Gliniecki Bartłomiej, Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Warszawa: Lexis Nexis, 2012, Lex.
 10. Kląskała Marcin, „Wykonanie zobowiązania z umowy deweloperskiej” Rejent, nr 3 (2003): 67-84.
 11. Kućka Michał, Julita Zawadzka, „Komentarz do art. 9 ustawy o własności lokali”, [w:] Ustawa o własności lokali. Komentarz, red. Bogusław Lackoroński. Warszawa: C. H. Beck, 2022, Legalis.
 12. Kurek Dorota, Ustawa o własności lokali. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2019, Legalis.
 13. Pawlak Bartosz, „Postulaty de lege ferenda w przedmiocie normatywnej regulacji umowy deweloperskiej”, [w:] Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego – wybrane zagadnienia, red. Adam Bieranowski, Maria Królikowska-Olczak, Jakub Jan Zięty. Warszawa: C. H. Beck, 2014, Legalis.
 14. Posner Richard A., Economic Analysis of Law. New York: A Division of Aspe Publishers, Inc. A Wolters Kluwer Company, 1998.
 15. Stelmach Jerzy, Bartosz Brożek, Metody prawnicze. Logika – analiza – argumentacja – hermeneutyka. Kraków: Wolters Kluwer, 2006.
 16. Strzelczyk Ryszard, „Komentarz do art. 9”, [w:] Własność lokali. Komentarz, red. Ryszard Strzelczyk, Aleksander Turlej. Warszawa: C. H. Beck, 2015, Legalis.
 17. Strzelczyk Ryszard, Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego. Warszawa: C. H. Beck, 2013, Legalis.