Treść głównego artykułu

Abstrakt

Pomoc społeczna jest dopełnieniem systemu zabezpieczenia społecznego i zajmuje najniższą pozycję w systemie środków służących zaspokajaniu potrzeb osób, które same nie są w stanie zaspokoić własnych potrzeb. W tym celu, mając na uwadze pojęcie godności, przyznaje się tym osobom świadczenia. Wśród tych świadczeń wyodrębnić można świadczenie jednorazowe, przy wykorzystaniu, którego można zaspokoić aktualnie występującą potrzebę. Przyznanie takiego świadczenia odbywa się w formie decyzji administracyjnej lub czynności materialno-technicznej i jest dokonywane przez uprawniony organ. Wysokość tego świadczenia powinna uwzględniać zgłoszą potrzebę.   

Słowa kluczowe

wspólnota, pomoc społeczna, świadczenie jednorazowe, godność, niezbędna potrzeba community, social assistance, one-off benefit, dignity, essential need

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Błaś Adam, „Problemy sądowej kontroli uprawnień dyskrecjonalnych administracji publicznej”, [w:] Jednolitość orzecznictwa sądowo administracyjnego i administracyjnego w sprawach samorządowych, red. Józef Filipek. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze, 1999.
 2. Bundessozialhilfegesetz. Lehr- und Praxikommentar. LPK-BSHG. Baden-Baden: Nomos, 2003.
 3. Duniewska Zofia, „Poszanowanie i ochrona godności człowieka w działaniach podmiotów administrujących” Ius et administratio, z. 4 (2005): 7-30.
 4. Guz Tadeusz, „O naturze wrodzonej godności człowieka”, [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, red. Wojciech Lis, Adam Balicki. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012
 5. von Hildebrand Dietrich, „Metafizyka wspólnoty. Fragmenty” Znak, nr 10 (2006): 44-70.
 6. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. II, red. Grzegorz Łaszczyca, Czesław Martysz, Andrzej Matan. Kraków: Zakamycze, 2005.
 7. Król Marcin, „Demokracja jako wspólnota”, [w:] Solidarność i dobro wspólne jako wartość w prawie, red. Dobrochna Bach-Golecka. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 8. Matan Andrzej, Stanisław Nitecki, „Wywiad jako środek dowodowy w sprawac z zakresu pomocy społecznej i wsparcia społecznego” CASUS, nr 49 (2008): 10-15.
 9. Mędrzycki Rafał, Zasad solidarności społecznej w prawie samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 10. Mincer Małgorzata, Uznanie administracyjne. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1983.
 11. Nitecki Stanisław, Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 12. Nitecki Stanisław, „Solidarność a pomoc społeczna”, [w:] Państwo solidarne, red. Anna Łabno. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2018.
 13. Porębski Czesław, „Wartości i wspólnoty” Znak, nr 6 (2006): 31-43.
 14. Prawo administracyjne. Zagadnienia ogólne i ustrojowe, red. Jolanta Blicharz, Piotr Lisowski. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022.
 15. Sierpowska Iwona, Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 16. Sozialrecht, red. Hermann Plagemann. München: C. H. Beck, 2003.
 17. System Prawa Administracyjnego, t. IX, Prawo procesowe administracyjne, red. Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Andrzej Skoczylas. Warszawa C. H. Beck, 2010.
 18. Workowski Adam, „Wspólnota solidarna. Analiza fenomenologiczna” Znak, nr 10 (2006): 88-105.
 19. Zacher Hans, Zarys prawa socjalnego Republiki Federalnej Niemiec, przeł. Herbert Szurgacz. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985.
 20. Zimmermann Jan, Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.