Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przywilej bankowych tytułów egzekucyjnych (b.t.e.) pozwalał bankom na uproszczone dochodzenie roszczeń, gdyż bank mógł wystawić tytuł egzekucyjny bez przeprowadzenia postępowania sądowego. Banki mogły także wystawiać dalsze b.t.e. w przypadku egzekucji przeciwko kilku osobom lub z kilku części składowych majątku dłużnika. Pomimo derogowania przepisów o b.t.e. z systemu, instytucja ta funkcjonuje w ograniczonym zakresie na mocy przepisów przejściowych. Celem artykułu jest rozstrzygnięcie problemów interpretacyjnych wiążących się z wystawianiem dalszych b.t.e. w obecnym stanie prawnym, w szczególności dotyczących terminu wystawienia dalszego b.t.e. oraz elementów treści tytułu.

Słowa kluczowe

dalszy bankowy tytuł egzekucyjny, prawo bankowe, przepisy przejściowe further bank enforcement order, banking law, intertemporal provisions

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Łukasz Hawrylak - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mgr, Członek Centrum Badawczego Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych

Mirosław Pawełczyk - Uniwersytet Śląski w Katowicach

Profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Kierownik Zespołu Badawczego Publicznego Prawa Gospodarczego

Referencje

 1. Kodeks postępowania cywilnego, t. IV, Komentarz: art. 730-1095¹, red. Andrzej Marciniak. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 2. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Art. 478-1217, red. Małgorzata Manowska. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 3. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Art. 506-1217, red. Tomasz Szanciło. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 4. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. IV, Artykuły 730–1088, red. Tadeusz Wiśniewski. 289-290. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 5. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. V, Postępowanie egzekucyjne, red. Tadeusz Ereciński. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 6. Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. Marek Safjan, Leszek Bosek. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 7. Kozaczek Marcin, „Wybrane zagadnienia dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego w orzecznictwie TK i SN” Prawo Bankowe, nr 11 (2006): 49-64.
 8. Łupiński Jarosław, „Czas trwania postępowania sprawdzającego” Prokuratura i Prawo, nr 10 (2011): 83-112.
 9. Ofiarski Zbigniew, Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
 10. Prawo bankowe. Komentarz, red. Eugenia Fojcik-Mastalska. Warszawa: Lexis Nexis, 2005.
 11. Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, 2015.
 12. Przybysz Piotr, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.
 13. Radwański Zbigniew, „Uwagi o wykładni prawa cywilnego” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1 (2009): 9-16.
 14. Romańska Marta, Olga Leśniak, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne: komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
 15. Sławicki Paweł, Piotr Sławicki, Postępowanie klauzulowe. Art. 776–795 k.p.c. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 16. Smykla Bernard, Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2011.
 17. Turski Piotr, „BTE – o swoistości stosowania w nowych realiach prawnych” Monitor Prawa Bankowego, nr 6 (2017): 59-73.
 18. Uliasz Marcin, „Tytuł wykonawczy i klauzula wykonalności”, [w:] Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. System Postępowania Cywilnego, t. VIII, red. Kinga Flaga-Gieruszyńska. 435-561. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 19. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, red. Dariusz Kijowski. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 20. Zelwiański Ryszard, „Bankowe tytuły egzekucyjne (potrzeba nowelizacji)” Państwo i Prawo, nr 9 (2011): 99-104.