Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problematyce osób pozostających we wspólnym pożyciu występujących w postępowaniu cywilnym w różnych rolach procesowych oraz związanych z tym uprawnień. Na potrzeby przedstawienia tytułowego zagadnienia przeanalizowano w nim kilka wybranych instytucji, jak np. wyłączenie sędziego, prawo odmowy zeznań, wyłączenie od udziału w licytacji, przy których stosowaniu należałoby uwzględnić fakt, że osoby, których one dotyczą (odpowiednio: sędzia, świadek, uczestnik licytacji) pozostają ze stroną postępowania we wspólnym pożyciu. Tymczasem w kodeksie postępowania cywilnego brak jest w tym zakresie stosownej regulacji. Z tych względów w artykule tym podjęto próbę zaproponowania rozwiązań, które umożliwią uwzględnienie faktu, że osoby uczestniczące w postępowaniu cywilnych w różnych rolach procesowych mogą pozostawać ze stroną we wspólnym pożyciu, co z kolei może nie pozostawać bez wpływu na poszanowanie praw tych osób oraz stron postępowania.

Słowa kluczowe

osoby pozostające we wspólnym pożyciu, uprawnienia procesowe, postępowanie cywilne cohabitants, procedural rights, civil proceedings

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Biernacka Joanna, Egzekucja z ruchomości. Postępowanie o podział sumy. Komentarz praktyczny. Wzory pism. Warszawa: C. H. Beck, 2023.
 2. Błaszczak Łukasz, „Znaczenie interesu prawnego w poszukiwaniu ochrony prawnej w procesie cywilnym na przykładzie poszczególnych rodzajów powództw”, [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 3. Derlatka Joanna, Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2015.
 4. Kaliński Robert, „Treść i zakres pełnomocnictwa procesowego” Palestra, nr 1-2 (2011): 31-36.
 5. Kazimierczak Kamil, Konkubinat. Rozliczenia majątkowe. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 6. Knoppek Krzysztof, „Dowód z zeznań świadków”, [w:] System Prawa Procesowego Cywilnego, t. ii, cz. 2, Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, red. Tadeusz Wiśniewski. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 7. Knoppek Krzysztof, Prawo odmowy zeznań i odpowiedzi w procesie cywilnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1984.
 8. Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116, red. Michał Królikowski, Robert Zawłocki. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 9. Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański. Warszawa: C. H. Beck, 2022.
 10. Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Art. 1-205, red. Andrzej Marciniak. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 11. Kodeks postępowania cywilnego, t. ii, Komentarz. Art. 2051-42412, red. Andrzej Marciniak. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 12. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska. Warszawa: C. H. Beck, 2022.
 13. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Art. 1-205, red. Andrzej Marciniak. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 14. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Postępowanie rozpoznawcze, red. Tadeusz Ereciński. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022.
 15. Kodeks postępowania karnego, t. I, Art. 1-467, Komentarz, red. Tomasz Grzegorczyk. Warszawa: C. H. Beck, 2014.
 16. Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Jana Skorupki. Warszawa: C. H. Beck, 2021.
 17. Korzonek Jan, „O bezwzględnych przyczynach wyłączenia sędziego w projekcie k.p.c.” Przegląd Sądowy, nr 12 (1930): 345-366.
 18. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Komentarz, red. Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska. Warszawa: C. H. Beck, 2019.
 19. Lubiński Kazimierz, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1979.
 20. Manowska Małgorzata, Anna Rafalska, Koszty procesu i koszty sądowe w postępowaniu cywilnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 21. Piasecki Kazimierz, System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych. Warszawa: Lexis Nexis, 2010.
 22. Reiwer Rafał, Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń. Warszawa: C. H. Beck, 2020.
 23. Rowiński Tadeusz, Interes prawny w procesie cywilnym i w postępowaniu nieprocesowym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1971.
 24. Rylski Piotr, Uczestnik postępowania nieprocesowego – zagadnienia konstrukcyjne Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 25. Sobkowski Jan, Pełnomocnictwo procesowe, jego istota, powstanie i wygaśnięcie. Poznań: Wydawnictwo UAM, 1967.
 26. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Komentarz, red. Przemysław Feliga. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022.
 27. Ziemianin Karolina, „Dowód z zeznań świadków”, [w:] System Postępowania Cywilnego, t. ii, Dowody w postępowaniu cywilnym, red. Łukasz Błaszczak. Warszawa: C. H. Beck, 2021.