Treść głównego artykułu

Abstrakt

Adoption in Art. 44 section 3 of the Act of 2011 on the National Council of the Judiciary that the provisions of the Code of Civil Procedure on cassation appeals shall apply to proceedings before the Supreme Court in cases involving appeals against decisions of the Council implies the method of determining the limits of the Supreme Court's examination of a case initiated by an appeal of a party to the proceedings. The jurisdiction of the Supreme Court in cases involving appeals against the decisions of the National Council of the Judiciary on the appointment of judges includes, first of all, the examination of the inconsistency of the decision with the law.


Although the Supreme Court does not have the authority to examine the merits of candidates for judicial office, nor to decide which of them should be submitted to the President of the Republic of Poland with an application for appointment as a judge, the subject of the procedure for evaluating a candidate and submitting an application for his appointment as a judge is a matter within the meaning of Article 45(1) of the Constitution and is therefore subject to judicial review to the extent appropriate to this type of case, i.e. in terms of legality and compliance with the applicable legal procedures.

Słowa kluczowe

odwołanie, postępowanie nominacyjne, organ konstytucyjny, prerogatywa Prezydenta, Krajowa Rada Sądownictwa, kontrola sądowa, granice kontroli środka zaskarżenia appeal, nomination proceedings, constitutional body, prerogative of the President, National Council of the Judiciary, judicial review, limits of review of the means of appeal

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Ciapała Jerzy, „Charakter kompetencji Prezydenta RP. Uwagi w kontekście kompetencji w zakresie powoływania sędziów” Przegląd Sejmowy, nr 4 (2008): 31-45.
  2. Tomasz Demendecki, „Countersignature of the President of the Council of Ministers and the correctness and effectiveness of an announcement on the number of judge vacancies in the Supreme Court and the Supreme Administrative Court by the President of the Republic of Poland. A few remarks on the legal nature issued of an official act of the President of the Republic of Poland and the scope of his prerogatives” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, nr 2 (2022): 125-134.
  3. Ereciński Tadeusz, Jacek Gudowski, Jerzy Iwulski, „Komentarz do art. 13 u.KRS”, [w:] Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, red. Jacek Gudowski. 745-747. Warszawa: Lexis Nexis, 2010.
  4. Gudowski Jacek, „Skarga kasacyjna”, [w:] System prawa procesowego cywilnego. Środki zaskarżenia, t. III, cz. 2, red. Jacek Gudowski. 875-1086. Warszawa: Wolters Kluwer, 2013.
  5. Michalska Monika, „Zakres rozpoznania sprawy przed Sądem Najwyższym w postępowaniu cywilnym” Państwo i Prawo, nr 10 (2003): 68-82.
  6. Oktawian Nawrot, Valeri Vachev, „O standardach oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa” Przegląd Sejmowy, nr 5 (2020): 113-132.