Opis dziennika

Kwartalnik „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego, a także z teorii, filozofii i socjologii prawa. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa, w tym także postulatów de lege ferenda i opracowań krytycznych, a także recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Kwartalnik "Prawo i Więź" jest indeksowany w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego jak i do praktyków. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersja pierwotna jest wersją papierową.


 


Wskaźniki oceny czasopisma:


MEN: 100 pkt


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


E-ISSN: 2719-3594

Nr 43 (2022): Spółdzielnie w orzecznictwie sądów i trybunałów w Polsce oraz Unii Europejskiej

Opublikowane: 31 grudzień 2022

Słowo na otwarcie konferencji Spółdzielnie w orzecznictwie sądów i trybunałów w Polsce oraz Unii Europejskiej

11-17 Jerzy Jankowski
41

Ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

18-34 Krzysztof Pietrzykowski
58

Spółdzielnie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

35-59 Jakub Stelina
30

Status prawny spółdzielni mieszkaniowej i jej członków w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego

60-69 Tomasz Bąkowski
41

Wybrane zagadnienia francuskiego prawa spółdzielczego na tle orzecznictwa Sądu Kasacyjnego (Cour de Cassation)

70-87 Mariola Lemonnier
23

Ogłoszenie upadłości spółdzielni w świetle orzecznictwa sądowego

88-99 Rafał Adamus
20

Udzielanie absolutorium członkom organów spółdzielni w świetle orzecznictwa sądowego

100-107 Dominika Wajda
23

Podejmowanie uchwał przez walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej w orzecznictwie Sądu Najwyższego

108-139 Anna Zbiegień-Turzańska
21

Charakter odpowiedzialności osób działających w interesie spółdzielni przed rejestracją

140-148 Dominik Bierecki
25

Problematyka spółdzielni funkcjonujących w obszarze wsi i rolnictwa w orzecznictwie Sądów oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

140-164 Aneta Suchoń
19

Udział pełnomocnika w walnym zgromadzeniu i zebraniach grup członkowskich spółdzielni – analiza głównych wątków problemowych z perspektywy orzecznictwa Sądu Najwyższego

149-172 Paweł Popardowski
27

Problematyka członkostwa w kasach oszczędnościowo-kredytowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 2019–2022

173-186 Jacek Skoczek
18

Rola orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w kształtowaniu ram prawnych działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo- -kredytowych

187-198 Joanna Mędrzecka
18
Wyświetl wszystkie wydania