Opis dziennika

Kwartalnik „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego, a także z teorii, filozofii i socjologii prawa. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa, w tym także postulatów de lege ferenda i opracowań krytycznych, a także recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Kwartalnik "Prawo i Więź" jest indeksowany w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego jak i do praktyków. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Wersja pierwotna jest wersją elektroniczą.


Artykuły opublikowane w kwartalniku dostępne są w open access (OA).


Wskaźniki oceny czasopisma:


MEN: 140 pkt


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


online ISSN: 2719-3594

Nr 2 (45) (2023)

Opublikowane: 30 czerwca 2023

Sumienie a ius-naturalizm

9-29 Wojciech Załuski
93

Wolność i odpowiedzialność czy wolność jako odpowiedzialność?

31-51 Marcin Kilanowski
88

Model jako forma poznania naukowego

Próba zdefiniowania

53-72 Hanna Wolska
92

Wejście do sali rozpraw

Analiza porównawcza norm zachowania uczestników rozprawy zdalnej i tradycyjnej

73-105 Jolanta Jabłońska-Bonca
150

Absolutna możność bycia zabitym a prawo do życia na przykładzie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

107-131 Katarzyna Łasak
65

Kilka uwag o prawie do strajku

133-147 Aleksandra Bocheńska
60

Etyka cnót jako aksjologiczna podstawa prawnej ochrony zwierząt

148-168 Wojciech Jankowski
87

Prawa i obowiązki osób pozostających we wspólnym pożyciu w postępowaniu cywilnym

169-186 Agnieszka Laskowska-Hulisz
89

Polskie prawo pracy jako instrument realizacji praw człowieka

187-212 Mikołaj Rylski
103

O potrzebie zmian w zakresie ustalania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka

213-231 Joanna Haberko
85

A Regulation Method of the Carriage Contract in Domestic Legal System

233-251 Krzysztof Wesołowski
73

Problemy zarządzania majątkiem osobistym małżonka cierpiącego na demencję

Uwagi de lege lata i de lege ferenda

253-270 Anna Sylwestrzak
70

Ustalenie treści nowego aktu stanu cywilnego w sprawie o unieważnienie aktu dotychczasowego

271-290 Jakub Pawliczak
133

Odpowiednie stosowanie przepisów o solidarności względem odpowiedzialności in solidum

291-311 Natalia Pliszka
84

Wolność wypowiedzi a przeszkoda rejestrowania skandalicznych, niemoralnych i obraźliwych znaków towarowych w amerykańskim porządku prawnym

313-332 Barbara Pietrzyk-Tobiasz
71

Rażące naruszenie prawa jako przesłanka skargi nadzwyczajnej

333-360 Krzysztof Olszak, Oktawian Nawrot
150

Pojęcie szkody majątkowej na gruncie przestępstwa niegospodarności (art. 296 § 1 k.k.)

361-383 Mariusz Nawrocki
87

Przestępstwo seksualnego wykorzystania niepoczytalności lub bezradności

Uwagi, wnioski i postulaty dotyczące mentis statum victimae

385-409 Anna Golonka
102

Z problematyki prawa do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym żołnierzy w perspektywie norm Ustawy o obronie Ojczyzny

411-428 Beata Baran-Wesołowska
68

Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru emerytalnego

429-447 Paweł Pelc
121

Własność dróg publicznych w Polsce a sposób ich finansowania

449-475 Adam Ostrowski
78

Przesłanka zubożenia w nadpłacie podatku

Wątpliwości związane z zakresem związania uchwałą NSA o sygn. I GPS 1/11

477-495 Justyna Skwirowska
64
Wyświetl wszystkie wydania