Opis dziennika

Kwartalnik „Prawo i Więź” ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego, a także z teorii, filozofii i socjologii prawa. Kwartalnik jest miejscem publikacji: artykułów, glos i komentarzy poruszających aktualne problemy związane przede wszystkim ze stosowaniem prawa, w tym także postulatów de lege ferenda i opracowań krytycznych, a także recenzji monografii, omówień propozycji legislacyjnych itp.


Kwartalnik "Prawo i Więź" jest indeksowany w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Kwartalnik „Prawo i Więź” jest adresowany zarówno do przedstawicieli środowiska naukowego jak i do praktyków. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Kwartalnik ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej (OA). Wersja pierwotna jest wersją papierową.


 


Magazine Evaluation Indicators:


MEN: 100 pts


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


E-ISSN: 2719-3594

Nr 3 (41) (2022)

Opublikowane: 30 wrzesień 2022

Konstytucyjne prawo dziedziczenia a ograniczenia proponowane przez Ministra Sprawiedliwości w nowelizacji prawa spadkowego

11-25 Przemysław Czarnek
84

O potrzebie reformy instytucji niegodności dziedziczenia w świetle zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

41

Ochrona ostatniej woli spadkodawcy czy potrzeba stabilizacji stosunków prawnych?

O konstytucyjności regulacji prawnej dotyczącej wadliwości testamentu na tle art. 945 § 2 k.c.

57-85 Jacek Trzewik
37

Zmiany w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku według projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Agnieszka Kawałko
28

Złożenie oświadczenia spadkowego w imieniu małoletniego na tle projektowanych zmian legislacyjnych

Katarzyna Dębińska-Domagała
33

Wyzysk w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego

130-148 Jacek Widło
39

Wniesienie wkładu gruntowego na współwłasność do rolniczych spółdzielni produkcyjnych po nowelizacji kodeksu cywilnego

Marta Stepnowska
24

Władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

Anna Sylwestrzak
23

Intellectual Property and Artificial Intelligence – Selected Issues

179-202 Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski
74

Odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki cywilnej za zobowiązania tej spółki istniejące w chwili przystąpienia

203-215 Jędrzej Kondek
39

Zasada dobra dziecka w sytuacji dysfunkcyjnej władzy rodzicielskiej i przemocy wobec dziecka

216-232 Katarzyna Cichos
51

Jedność i wielość czynów polegających na nielegalnym urządzaniu lub prowadzeniu gier. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 lipca 2021 r., III KK 10/20

233-244 Marek Kulik
25

Pozamedyczne wyłączenia z obowiązku szczepień w Stanach Zjednoczonych.

Klauzula sumienia dla antyszczepionkowców?

245-268 Łukasz Mirocha
29

Badania kliniczne produktów leczniczych z udziałem osób szczególnie wrażliwych w prawie Unii Europejskiej

264-292 Małgorzata Gałązka
70

Wpływ Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie zakazu stosowania glifosatu i ochrony ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami na funkcjonowanie Unii Europejskiej

293-310 Jakub Farhan, Anna Gembicka
101

Wolność religijna a dobrostan zwierząt w prawie UE. Uwagi na tle wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 grudnia 2020 r., C-336/19 oraz Trybunału Konstytucyjnego z 10 grudnia 2014 r., K 52/13

311-327 Anna Pudło-Jaremek, Marek Domagała
56

Rozwój teleinformatyczny państw Europy Wschodniej w kontekście cyberbezpieczeństwa.

Zagrożenia a ochrona cyberprzestrzeni – wybrane zagadnienia

328-344 Dominika Skoczylas
85
Wyświetl wszystkie wydania