Opis dziennika

Prawo i Więź ukazuje się regularnie od 2012 roku, a od grudnia 2015 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Od 2024 r. Prawo i Więź jest dwumiesięcznikiem publikowanym w cyklu wydawniczym: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień.


W Prawie i Więzi publikowane są teksty ze wszystkich dziedzin prawa prawa materialnego i procesowego oraz z teorii, filozofii i socjologii prawa. Czasopismo przyjmuje do publikacji teksty w języku polskim i angielskim, przygotowane w formule artykułów, glos lub recenzji monografii naukowych. 


Prawo i Więź jest indeksowane w SCOPUS, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) i The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).


Prawo i Więź jest adresowane przede wszystkim do przedstawicieli środowiska naukowego. Gorąco zachęcamy Czytelników do zapoznawania się kolejnymi numerami czasopisma, a Autorów do współpracy!


Wersja pierwotna jest wersją elektroniczną.


Opublikowane artykuły są dostępne w open access (OA).


Wskaźniki oceny czasopisma:


MEN: 100 pkt


DOI: 10.36128/priw.vi


ISSN: 2299-405X


online ISSN: 2719-3594


Wskaźnik odrzuceń: 34%

Nr 1 (48) (2024)

Opublikowane: 25 marca 2024

Granice kontroli sądowej odwołania uczestnika postępowania nominacyjnego przed Krajową Radą Sądownictwa przez Sąd Najwyższy, w świetle jego orzecznictwa

7-19 Tomasz Demendecki
37

Brak zgodności z RODO jako przesłanka niezgodności treści lub usług cyfrowych z umową

21-40 Mariusz Jagielski, Monika Jagielska
23

In dubio pro milite? Regulacja prawna testamentów wojskowych na tle projektowanych zmian legislacyjnych

41-63 Jacek Trzewik, Tobiasz Serafin
20

Drogi rozwoju instytucji rękojmi za wady fizyczne zwierząt żywych na przykładzie wybranych mieszanych systemów prawnych

65-94 ANDRZEJ DZIKOWSKI
15

Prawnokarne aspekty śmierci dziecka poczętego jako skutku czynów zabronionych niemających na celu nielegalnego przerwania ciąży

95-110 Radosław Krajewski
27

Uzasadniona wątpliwość co do poczytalności skazanego jako przesłanka zasięgnięcia opinii biegłych psychiatrów w postępowaniu karnym wykonawczym

111-140 Michał Prusek
17

Wieloznaczeniowość bezpieczeństwa w świetle potrzeby konkretyzacji bezpieczeństwa powszechnego jako dobra prawnego chronionego w prawie karnym na przykładzie art. 165§1 pkt 1 Kodeksu karnego

141-165 Sebastian Czechowicz
21

Ewolucja środków i postępowania dowodowego w procesie sądowym ziemskim w Polsce w XVI wieku

167-199 Józef Koredczuk
7

Prawo procesowe w Kodeksie Duńskim króla Chrystiana V (Danske Lov) z 1683 roku

181-199 Andrzej Gaca
16

Polski kodeks postępowania karnego z 1928 roku. Zakres obowiązywania w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945

201-215 Andrzej Wrzyszcz
7

Sąd grodzki Księstwa Inflanckiego w latach 1764-1772

217-229 Oskar Kanecki
21

Komitety do spraw Przeglądu Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych: działalność i efekty funkcjonowania

231-258 Szymon Zaręba
17

Czy, komu i w jakim zakresie przysługują prawa do wytworów generatywnej sztucznej inteligencji? Analiza prawna z perspektywy warunków użytkowania MidJourney

259-280 Michał Kalinowski
79
Wyświetl wszystkie wydania