Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania są dylematy, jakie rodzą się na gruncie tezy postawionej przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 17 lipca 2019 r. Przyjęty w niej sposób pojmowania zdolności rozpoznania znaczenia czynu oraz zdolności pokierowania swoim postępowaniem przez sprawcę czynu zabronionego, stanowiących psychologiczny człon ustawowego określenia poczytalności w znacznym stopniu ograniczonej (art. 31 § 2 k.k.), stanowi punkt wyjścia do podjęcia rozważań nad ich charakterystyką. W świetle rzeczonego judykatu prima facie zdaje się ona zasługiwać na aprobatę. Jednak ich określenie przez ten sąd mianem „stanów”, tudzież postrzeganie w nich „istotnych okoliczności” mających wpływ na łagodniejszy wymiar kary musi już budzić uzasadnione kontrowersje. Celem tego opracowania jest ich ukazanie, a także wyprowadzenie wniosków co do zasadności tego stanowiska na podstawie dogmatycznoprawnej analizy zagadnienia poczytalności zmniejszonej.

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Andrejew Igor, Witold Świda, Władysław Wolter, Kodeks karny z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973.
 2. Bilikiewicz Tadeusz, Psychiatria kliniczna. Warszawa: PZWL, 1973.
 3. Budyn-Kulik Magdalena, [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna, red. Marek, Mozgawa. 331- 338. Warszawa: WKL, 2020.
 4. Cieślak Marian, Karol Spett, Adam Szymusik, Władysław Wolter, Psychiatria w procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1991.
 5. Cieślak Marian, Karol Spett, Władysław Wolter, Psychiatria w procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1977.
 6. Filar Marian, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Marian Filar, wyd. 2. 126-133. Warszawa: Lexis Nexis, 2010.
 7. Gardocki Lech, Prawo karne, wyd. 14. Warszawa: C. H. Beck, 2008.
 8. Golonka Anna, Niepoczytalność i poczytalność ograniczona. Warszawa: WKL, 2013.
 9. Heizman Janusz, Inga Markiewicz, „Niepoczytalność – doktryna, praktyka, skuteczność, alternatywa” Psychiatria po dyplomie, nr 3 (2012): 46-51.
 10. Jarosz Marek, „Psychopatologia ogólna”, [w:] Podstawy psychiatrii. Podręcznik dla studentów, red. Marek Jarosz, wyd. 5. 13-81. Warszawa: PZWL, 1988.
 11. Jarosz Marek, Elementy psychologii lekarskiej i psychopatologii ogólnej. Warszawa: PZWL, 1973.
 12. Krzymuski Edmund, System prawa karnego ze stanowiska nauki i trzech kodeksów obowiązujących w Polsce. Część ogólna. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921.
 13. Krzyżewski Krzysztof, [w:] Słownik psychologii, red. Jerzy Siuta. 269. Kraków: Zielona Sowa, 2005.
 14. Lachowski Jerzy, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek. 195-209. Warszawa: WKL, 2016.
 15. Makarewicz Juliusz, Prawo karne ogólne. Kraków: Leon Frommer, 1914.
 16. Mioduski Kryspin, „Zabójstwo pod wpływem silnego wzruszenia” Wojskowy Przegląd Prawniczy, nr 1 (1956): 27- 36.
 17. Sehn Jan, Karol Spett, „Zmniejszona poczytalność” Państwo i Prawo, nr 2 (1961): 286-294.
 18. Słownik języka polskiego, t. II, L-P, red. Mieczysław Szymczak. 722. Warszawa: PWN Naukowe, 1992.
 19. Sygit Bogusław, „Recenzja książki M. Tarnawskiego pt.: »Zmniejszona poczytalność sprawcy przestępstwa«” Palestra, nr 12 (1977): 102-106.
 20. Świda Witold, Prawo karne. Część ogólna, t. I. Wrocław: Wydawnictwo UWr, 1975.
 21. Tarnawski Maciej, „Niepoczytalność i poczytalność zmniejszona- – de lege lata i de lege ferenda”, [w:] Materiały VII Międzynarodowej Konferencji Sekcji Psychiatrii Sądowej PTP pt. Teoria i praktyka oceny poczytalności, Cedzyna 9-11.VI.1988, red. Ryszard Rutkowski, Zdzisław Majchrzyk. 31-35. Warszawa: PTP, 1988.
 22. Tarnawski Maciej, Zmniejszona poczytalność sprawcy przestępstwa. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1976.
 23. Tomaszewski Tadeusz, „Podstawowe formy organizacji i regulacji zachowania”, [w:] Psychologia, red. Tadeusz Tomaszewski, wyd. 5. 491-533. Warszawa: PWN, 1982.
 24. Wciórka Jacek, „Psychopatologia ogólna- objawy i zespoły zaburzeń psychicznych”, [w:] Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, red. Adam Bilikiewicz, wyd. 3. 56-107. Warszawa: PZWL, 2003.
 25. Wolter Władysław, Nauka o przestępstwie. Warszawa: PWN, 1973.
 26. Zoll Andrzej, Włodzimierz Wróbel, Polskie prawo karne. Kraków: Znak 2011.