Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przesłanka zubożenia w nadpłacie podatku od wielu lat budzi spory zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Uchwała I GPS 1/11, w której NSA zajęło stanowisko co do jej prawnej relewantności paradoksalnie zamiast ujednolicić orzecznictwo co tego zagadnienia, doprowadziła do jeszcze większych sporów orzeczniczych. Przedmiotowy artykuł ma na celu analizę zakresu związania przedmiotową uchwałą innych składów orzeczniczych sądów administracyjnych. Od ponad 10 lat nie ustalono bowiem, czy uchwała ta ma skutek wiążący w zakresie wszystkich podatków pośrednich, czy tylko podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Słowa kluczowe

prawo podatkowe, nadpłata, zubożenie podatnika tax law, overpayment, impoverishment of the taxpayer

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bartosiewicz Adam, VAT. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022, LEX.
 2. Borkowski Grzegorz, „Jak rozumieć nadpłatę w podatku akcyzowym?” Glosa, nr 4 (2011): 117-133.
 3. Brzeziński Bogumił, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski, „Zubożenie podatnika akcyzy jako przesłanka zwrotu nadpłaty. Problemy metodologiczne postępowania dowodowego” Przegląd Podatkowy, nr 3 (2020): 23-24.
 4. Gizicki Marek, „Koncepcja bezpodstawnego wzbogacenia w orzecznictwie podatkowym”, [w:] Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka, t. II, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu, red. Jan Głuchowski. 91-93. Warszawa: Wolters Kluwers, 2019, s. 91-93.
 5. Gorąca-Paczuska Jolanta, „Komentarz do art. 72 O.p.”, [w:] Ordynacja Podatkowa. Komentarz, red. Henryk Dzwonkowski. Warszawa: C. H. Beck, 2020, Legalis.
 6. Kabat Andrzej, „Komentarz do art. 269 p.p.s.a.”, [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwers, 2021. LEX.
 7. Kalinowski Marek, „Nadpłata w świetle przepisów Ordynacji Podatkowej”, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Docenta Eligiusza Drgasa. Studia z zakresu Ordynacji Podatkowej. 84. Toruń: TNOiK, 1998.
 8. Kiełbowski Maciej, „Zwrot nienależnie pobranej akcyzy. Glosa do uchwały NSA z dnia 13 lipca 2009 r., I FPs 4/09” Przegląd Podatkowy, nr 5 (2010): 48-51.
 9. Krawczyk Ireneusz, Adam Krzywoń, „Oprocentowanie nadpłaty podatku jako konsekwencja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 3 (2018): 56-72.
 10. Lasiński-Sulecki Krzysztof, Wojciech Morawski, „Nadpłata akcyzy. Uwagi dotyczące wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 10 lutego 2015 r., I sa/Bd 893/14, i zdania odrębnego sędzi Izabeli Najdy-Ossowskiej” Przegląd Podatkowy, nr 3 (2016), s. 36-37.
 11. Małecki Jerzy, „Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w procesach tworzenia i stosowania przepisów prawa finansowego”, [w:] W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, red. Henryk Dzwonkowski. Lublin: UMCS, 2005.
 12. Modzelewski Witold, Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych, 1998.
 13. Nussim Jacob, „On a passe defense: unjust enrichment and the recovery of overpaid taxes” Supreme Court Economic Review, nr 18 (2010): 238-244. doi: 10.2139.
 14. Olesińska Agnieszka, „Stwierdzenie nadpłaty a zwrot nadpłaty podatku akcyzowego (spostrzeżenia na tle pytania prawnego skierowanego do tk)” Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, nr 6 (2010).
 15. Ordynacja podatkowa. Komentarz, t. I, Zobowiązania podatkowe, red. Leonard Etel. Warszawa: Wolters Kluwer, 2022, LEX.
 16. Ordynacja podatkowa. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2023.
 17. Popławski Mariusz, Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.