Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł dotyczy problematyki rezygnacji marszałka województwa z pełnionej funkcji, w tym trybu jej złożenia oraz skuteczności. Autorka dokonała również analizy w zakresie możliwości cofnięcia oświadczenia o rezygnacji. Zdaniem Autorki marszałek województwa ma prawa do cofnięcia swej rezygnacji do czasu rozpoczęcia głosowania nad przyjęciem jego rezygnacji. Do tego bowiem momentu marszałek województwa jest dysponentem złożonego przez siebie oświadczenia, które wprawdzie odnosi się do sfery publicznoprawnej, ale nie oznacza to, że ten charakter wyklucza możliwość jego cofnięcia. Autorka wskazuje, że wolność pracy, o której mowa w art. 65 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., przemawia za przyznaniem marszałkowi województwa prawa do cofnięcia oświadczenia o rezygnacji, do czasu gdy nie rozpocznie się głosowanie w sejmiku województwa nad jej przyjęciem. Oświadczenie o rezygnacji nie wywołuje automatycznie żadnych skutków prawnych, co stwarza możliwość uchylenia się on nich mocą oświadczenia tego, kto je złożył.

Słowa kluczowe

marszałek województwa, sejmik województwa, rezygnacja marszałka województwa, cofnięcie rezygnacji marszałka województwa voivodship marshal, voivodship parliament, resignation of voivodship marshal, withdrawal of voivodship marshal

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Borowicz Jacek, „Wolność pracy”, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. Bogusław Banaszak, Artur Preisner. 507-550. Warszawa: C. H. Beck, 2002.
  2. Dąbrowski Marcin, „Pozycja prawna starosty powiatowego, czyli ustawowe mydło i powidło”, Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 5 (2015): 87-109.
  3. Galicki Jarosław, „Przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego” Przegląd Prawa Konstytucyjnego, nr 3 (2013): 195-216.
  4. Garlicki Leszek, Sylwia Jarosz-Żukowska, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. Leszek Garlicki, Marek Zubik, t. II. komentarz do art. 65. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
  5. Kuniewicz Zbigniew, „Rezygnacja jako przesłanka wygaśnięcia mandatu członka organu spółki kapitałowej” Studia Prawnicze, nr 2 (2007): 33-42.
  6. Martysz Czesław, [w:] Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. Bogdan Dolnicki. komentarz do art. 38.Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
  7. Sobczyk Arkadiusz, Karol Kulig, [w:] Konstytucja RP, t. I, red. Marek Safjan, Leszek Bosek. komentarz do art. 65. Warszawa: C. H. Beck, 2016.
  8. Stelina Jakub, [w:] Artur Rycak, Magdalena Rycak, Jerzy Stępień, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz. komentarz do art. 4. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.