DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi48

Opublikowane: 25 marca 2024

Granice kontroli sądowej odwołania uczestnika postępowania nominacyjnego przed Krajową Radą Sądownictwa przez Sąd Najwyższy, w świetle jego orzecznictwa

7-19 Tomasz Demendecki
37

Brak zgodności z RODO jako przesłanka niezgodności treści lub usług cyfrowych z umową

21-40 Mariusz Jagielski, Monika Jagielska
23

In dubio pro milite? Regulacja prawna testamentów wojskowych na tle projektowanych zmian legislacyjnych

41-63 Jacek Trzewik, Tobiasz Serafin
20

Drogi rozwoju instytucji rękojmi za wady fizyczne zwierząt żywych na przykładzie wybranych mieszanych systemów prawnych

65-94 ANDRZEJ DZIKOWSKI
15

Prawnokarne aspekty śmierci dziecka poczętego jako skutku czynów zabronionych niemających na celu nielegalnego przerwania ciąży

95-110 Radosław Krajewski
27

Uzasadniona wątpliwość co do poczytalności skazanego jako przesłanka zasięgnięcia opinii biegłych psychiatrów w postępowaniu karnym wykonawczym

111-140 Michał Prusek
17

Wieloznaczeniowość bezpieczeństwa w świetle potrzeby konkretyzacji bezpieczeństwa powszechnego jako dobra prawnego chronionego w prawie karnym na przykładzie art. 165§1 pkt 1 Kodeksu karnego

141-165 Sebastian Czechowicz
21

Ewolucja środków i postępowania dowodowego w procesie sądowym ziemskim w Polsce w XVI wieku

167-199 Józef Koredczuk
7

Prawo procesowe w Kodeksie Duńskim króla Chrystiana V (Danske Lov) z 1683 roku

181-199 Andrzej Gaca
16

Polski kodeks postępowania karnego z 1928 roku. Zakres obowiązywania w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945

201-215 Andrzej Wrzyszcz
7

Sąd grodzki Księstwa Inflanckiego w latach 1764-1772

217-229 Oskar Kanecki
21

Komitety do spraw Przeglądu Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych: działalność i efekty funkcjonowania

231-258 Szymon Zaręba
17

Czy, komu i w jakim zakresie przysługują prawa do wytworów generatywnej sztucznej inteligencji? Analiza prawna z perspektywy warunków użytkowania MidJourney

259-280 Michał Kalinowski
79