Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest sprzeciw prokuratora od postanowienia sądu w przedmiocie zastosowania tak zwanego warunkowego tymczasowego aresztowania. Jest to nowa instytucja procesowa wprowadzona nowelizacją z dnia 19 lipca 2019 roku. Głównym celem niniejszej publikacji jest prezentacja istoty sprzeciwu prokuratorskiego i próba wykładni art. 257 § 3 k.p.k., a także zajęcie stanowiska w toczącej się dyskusji nad zasadnością wprowadzenia wyżej wskazanego przepisu do polskiego porządku prawnego.


 


 

Słowa kluczowe

sprzeciw prokuratorski, tymczasowe aresztowanie, poręczenie majątkowe, wstrzymanie wykonalności orzeczenia sądu prosecutor’s objection, provisional arrest, bail, suspension of the execution of the court’s decision

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Bogunia Leszek, „Kluczowe zagadnienia wykonywania tymczasowego aresztowania”, [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. VIII, red. Leszek Bogunia. 305. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
 2. Buchała Kazimierz, „Podstawy stosowania aresztu tymczasowego w ustawie i praktyce” Nowe Prawo, nr 7-8 (1957): 52-68.
 3. Cieślak Michał, „Areszt tymczasowy w świetle obecnego i w perspektywie przyszłego ustawodawstwa” Państwo i Prawo, nr 12 (1954): 745-771.
 4. Dąbkiewicz Krzysztof, Tymczasowe aresztowanie. Warszawa: Lexis Nexis, 2012.
 5. Dąbrowska-Kardas Małgorzata, Piotr Kardas, „Zasada minimalizacji tymczasowego aresztowania w postępowaniu jurysdykcyjnym” Państwo i Prawo, nr 1 (2010): 39-51.
 6. Doda Zbigniew, Zażalenie w procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985.
 7. Drajewicz Dariusz, „Glosa do uchwały SN z dnia 19 stycznia 2012r, sygn. akt I KZP 18/11” Prokuratura i Prawo, nr 10 (2013): 181-186.
 8. Drajewicz Dariusz, „Tymczasowe aresztowanie w znowelizowanym kodeksie postepowania karnego” Prokuratura i Prawo, nr 5 (2016): 99-119.
 9. Dziergawka Anna, „Środki zapobiegawcze w postępowaniu jurysdykcyjnym po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego” Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej, nr 1 (2016): 9-44.
 10. Gronowska Bożena, „Pięćdziesiąta rocznica powstania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z perspektywy Polski” Prokuratura i Prawo, nr 1-2 (2010): 9-26.
 11. Grzegorczyk Tomasz, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer, 2008.
 12. Hermeliński Wojciech, „W sądzie będzie rządził prokurator” Rzeczpospolita, 15 października 2016.
 13. Hofmański Piotr, Stanisław Zabłocki, Elementy metodyki i pracy sędziego w sprawach karnych. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer, 2006.
 14. Hofmański Piotr, Konwencja Europejska a prawo karne. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 1995.
 15. Izydorczyk Jacek, Stosowanie tymczasowego aresztowania w polskim postępowaniu karnym. Kraków: Zakamycze, 2002.
 16. Kalisz Tomasz, „Czy w Polsce zbyt często sięga się po tymczasowe aresztowanie?” Prokuratura i Prawo, nr 4 (2013): 5-17.
 17. Kardas Piotr, „Rola i miejsce prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego” Prokuratura i Prawo, nr 9 (2012): 21-27.
 18. Karlik Piotr, Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.
 19. Karpacz Jerzy, Prawne i kryminalistyczne aspekty tymczasowego aresztowania. Warszawa: Akademia Spraw Wewnętrznych, 1986.
 20. Krakówka Agata, „Hipoteka jako jedna z postaci poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym” Prokuratura i Prawo, nr 2 (2009): 131-144.
 21. Lesiński Bogdan, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu. Poznań: Ars boni et aequi, 2000.
 22. Marszał Kazimierz, Proces karny. Warszawa: Wolters Kluwer, 1998.
 23. Matras Jarosław, „Niektóre regulacje tymczasowego aresztowania w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego” Prokuratura i Prawo, nr 4 (2014): 34-47.
 24. Mierzwińska-Lorencka Joanna, „Artykuł 257 § 3 k.p.k.”, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz do nowelizacji 2019. Wolters Kluwer 2020/LEX 2020.
 25. Morawski Lech, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 2002.
 26. Murzynowski Andrzej, „Węzłowe problemy tymczasowego aresztowania w świetle przepisów nowego Kodeksu postępowania karnego”, [w:] Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, red. Edward Skrętowicz. 120, 125 i n. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1998.
 27. Paprzycki Lech Krzysztof, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I. 636. Kraków: Zakamycze, 2003.
 28. Pawelec Kazimierz J., „Środki zapobiegawcze – nowe uregulowania w Kodeksie postępowania karnego. Zagadnienia podstawowe” Monitor Prawniczy, nr 17 (2015): 905-918.
 29. Peiper Leon, Komentarz do kodeksu postepowania karnego i do przepisów wprowadzających tenże kodeks. 115, Kraków: Leon Frommer, 1929.
 30. Rosnowski Roman, Wzory i objaśnienia do kodeksu postępowania karnego wraz z zestawieniem przepisów dodatkowych. 46. Kraków: Leon Frommer, 1930.
 31. Skorupka Jerzy, „Konstytucyjny i konwencyjny standard tymczasowego aresztowania” Państwo i Prawo, nr 7 (2007): 57-69.
 32. Skorupka Jerzy, „Refleksje o przyszłej prokuraturze”, [w:] Adwokatura wobec najnowszych zmian prawa sądowego, red. Jacek Giezek. 178. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 33. Skorupka Jerzy, „Stosowanie i przedłużanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym” Prokuratura i Prawo, nr 12 (2006): 109-123.
 34. Skorupka Jerzy, „Środki zapobiegawcze według noweli Kodeksu postępowania karnego z dnia 27.09.2013r.” Wrocławskie Studia Sądowe, nr 3-4, (2013): 23-46.
 35. Stefański Ryszard A., „Organy uprawnione do stosowania i przedłużania tymczasowego aresztowania”, [w:] Współczesny polski proces karny – księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, red. Stanisław Stachowiak. 189-210. Poznań: Printer, 2002.
 36. Stefański Ryszard A., Środki zapobiegawcze w nowym kodeksie postępowania karnego. Warszawa: Wolters Kluwer, 1998.
 37. Stefański Ryszard A., Tymczasowe aresztowanie i związane z nim środki przymusu w nowym kodeksie postępowania karnego, Nowa kodyfikacja prawna – K.p.k. – krótkie komentarze, z. 6. Warszawa: Wolters Kluwer, 1997.
 38. Steinborn Sławomir, „Chwila ustania tymczasowego aresztowania zastosowanego warunkowo w trybie art. 257 § 2 k.p.k.” Przegląd Sądowy, nr 7-8 (2016): 26-39.
 39. Szczyrzyca Joanna, „Instytucja warunkowego tymczasowego aresztowania w procesie karnym” Palestra, nr 1-2 (2018): 61-69.
 40. Szumski Adrian, „Funkcja prewencyjna tymczasowego aresztowania” Prokuratura i Prawo, nr 7-8 (2012): 139-147.
 41. Szymacha-Zwolińska Anna, „Kompetencje sądu w zakresie stosowania środków zapobiegawczych w toku postępowania przygotowawczego” Przegląd Sądowy, nr 2 (1997): 37.
 42. Tarnowska Danuta, Poręczenia majątkowe jako środek zapobiegawczy w polskim procesie karnym. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”, 2002.
 43. Tylman Janusz, Polskie postępowanie karne. Warszawa: PWN, 2007.
 44. Waltoś Stanisław, Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 45. Wąsik Damian, „Sprzeciw prokuratora od postanowienia sądu o zastosowaniu tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania (art. 257 § 3 k.p.k.)” Prokuratura i Prawo, nr 6 (2020): 69-90.
 46. Zachuta Andrzej, „O niektórych regulacjach prawnych i terminologii związanej z tymczasowym aresztowaniem” Przegląd Sądowy, nr 11-12 (2001): 217-223.
 47. Zagrodnik Jarosław, Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019, red. Jarosław Zagrodnik, Warszawa: Wolters Kluwer, 2020, LEX 2020.