DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi41

Opublikowane: 30 września 2022

Konstytucyjne prawo dziedziczenia a ograniczenia proponowane przez Ministra Sprawiedliwości w nowelizacji prawa spadkowego

11-25 Przemysław Czarnek
303

O potrzebie reformy instytucji niegodności dziedziczenia w świetle zmian proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości

190

Ochrona ostatniej woli spadkodawcy czy potrzeba stabilizacji stosunków prawnych?

O konstytucyjności regulacji prawnej dotyczącej wadliwości testamentu na tle art. 945 § 2 k.c.

57-85 Jacek Trzewik
134

Zmiany w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku według projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Agnieszka Kawałko
110

Złożenie oświadczenia spadkowego w imieniu małoletniego na tle projektowanych zmian legislacyjnych

Katarzyna Dębińska-Domagała
108

Wyzysk w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego

130-148 Jacek Widło
135

Wniesienie wkładu gruntowego na współwłasność do rolniczych spółdzielni produkcyjnych po nowelizacji kodeksu cywilnego

Marta Stepnowska
82

Władza rodzicielska nad dzieckiem ubezwłasnowolnionym całkowicie

Anna Sylwestrzak
91

Intellectual Property and Artificial Intelligence – Selected Issues

179-202 Marek Świerczyński, Zbigniew Więckowski
209

Odpowiedzialność wspólnika przystępującego do spółki cywilnej za zobowiązania tej spółki istniejące w chwili przystąpienia

203-215 Jędrzej Kondek
172

Zasada dobra dziecka w sytuacji dysfunkcyjnej władzy rodzicielskiej i przemocy wobec dziecka

216-232 Katarzyna Cichos
198

Jedność i wielość czynów polegających na nielegalnym urządzaniu lub prowadzeniu gier. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27 lipca 2021 r., III KK 10/20

233-244 Marek Kulik
130

Pozamedyczne wyłączenia z obowiązku szczepień w Stanach Zjednoczonych.

Klauzula sumienia dla antyszczepionkowców?

245-268 Łukasz Mirocha
102

Badania kliniczne produktów leczniczych z udziałem osób szczególnie wrażliwych w prawie Unii Europejskiej

264-292 Małgorzata Gałązka
185

Wpływ Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w sprawie zakazu stosowania glifosatu i ochrony ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami na funkcjonowanie Unii Europejskiej

293-310 Jakub Farhan, Anna Gembicka
256

Wolność religijna a dobrostan zwierząt w prawie UE. Uwagi na tle wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 grudnia 2020 r., C-336/19 oraz Trybunału Konstytucyjnego z 10 grudnia 2014 r., K 52/13

311-327 Anna Pudło-Jaremek, Marek Domagała
175

Rozwój teleinformatyczny państw Europy Wschodniej w kontekście cyberbezpieczeństwa.

Zagrożenia a ochrona cyberprzestrzeni – wybrane zagadnienia

328-344 Dominika Skoczylas
258