DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi45

Opublikowane: 30 czerwca 2023

Sumienie a ius-naturalizm

9-29 Wojciech Załuski
197

Wolność i odpowiedzialność czy wolność jako odpowiedzialność?

31-51 Marcin Kilanowski
192

Model jako forma poznania naukowego

Próba zdefiniowania

53-72 Hanna Wolska
234

Wejście do sali rozpraw

Analiza porównawcza norm zachowania uczestników rozprawy zdalnej i tradycyjnej

73-105 Jolanta Jabłońska-Bonca
292

Absolutna możność bycia zabitym a prawo do życia na przykładzie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

107-131 Katarzyna Łasak
126

Kilka uwag o prawie do strajku

133-147 Aleksandra Bocheńska
125

Etyka cnót jako aksjologiczna podstawa prawnej ochrony zwierząt

148-168 Wojciech Jankowski
172

Prawa i obowiązki osób pozostających we wspólnym pożyciu w postępowaniu cywilnym

169-186 Agnieszka Laskowska-Hulisz
172

Polskie prawo pracy jako instrument realizacji praw człowieka

187-212 Mikołaj Rylski
305

O potrzebie zmian w zakresie ustalania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka

213-231 Joanna Haberko
163

A Regulation Method of the Carriage Contract in Domestic Legal System

233-251 Krzysztof Wesołowski
144

Problemy zarządzania majątkiem osobistym małżonka cierpiącego na demencję

Uwagi de lege lata i de lege ferenda

253-270 Anna Sylwestrzak
158

Ustalenie treści nowego aktu stanu cywilnego w sprawie o unieważnienie aktu dotychczasowego

271-290 Jakub Pawliczak
243

Odpowiednie stosowanie przepisów o solidarności względem odpowiedzialności in solidum

291-311 Natalia Pliszka
256

Wolność wypowiedzi a przeszkoda rejestrowania skandalicznych, niemoralnych i obraźliwych znaków towarowych w amerykańskim porządku prawnym

313-332 Barbara Pietrzyk-Tobiasz
132

Rażące naruszenie prawa jako przesłanka skargi nadzwyczajnej

333-360 Krzysztof Olszak, Oktawian Nawrot
306

Pojęcie szkody majątkowej na gruncie przestępstwa niegospodarności (art. 296 § 1 k.k.)

361-383 Mariusz Nawrocki
289

Przestępstwo seksualnego wykorzystania niepoczytalności lub bezradności

Uwagi, wnioski i postulaty dotyczące mentis statum victimae

385-409 Anna Golonka
528

Z problematyki prawa do obrony w postępowaniu dyscyplinarnym żołnierzy w perspektywie norm Ustawy o obronie Ojczyzny

411-428 Beata Baran-Wesołowska
132

Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru emerytalnego

429-447 Paweł Pelc
281

Własność dróg publicznych w Polsce a sposób ich finansowania

449-475 Adam Ostrowski
205

Przesłanka zubożenia w nadpłacie podatku

Wątpliwości związane z zakresem związania uchwałą NSA o sygn. I GPS 1/11

477-495 Justyna Skwirowska
123