DOI: https://doi.org/10.36128/priw.vi47

Opublikowane: 31 grudnia 2023

Cybersecurity Management in the Public Service Sector

7-27 Mirosław Karpiuk, Claudio Melchior, Urszula Soler
135

Sztuczna inteligencja i prawa człowieka w kontekście prawa międzynarodowego

29-52 Adam Wiśniewski
295

Biegły w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w kontekście inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

53-79 Iwona Bień-Węgłowska, Joanna Dzierżanowska
80

Magnitsky Act – fundament globalnego systemu sankcji antykorupcyjnych powstały pod auspicjami USA

81-109 Robert Lizak, Sebastian Skuza
54

Autorytet prawników z perspektywy filozofii analitycznej

111-168 Krzysztof Mularski, Maurycy Zajęcki
83

Doręczenia elektroniczne do podmiotów publicznych będących stronami w postępowaniu administracyjnym

169-179 Bogdan Fischer
80

Konsekwencje w postępowaniu administracyjnym i podatkowym braku adresu do doręczeń elektronicznych po terminie określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10 ustawy o doręczeniach elektronicznych

181-194 Piotr Pietrasz
68

Wpływ wykluczenia cyfrowego na ograniczenie dostępu do sądu w sprawach cywilnych

195-216 Kinga Flaga-Gieruszyńska
59

Sędzia robotem a robot sędzią w postępowaniu cywilnym w ujęciu konstytucyjnym i procesowym

217-247 Tomasz Szanciło, Beata Stępień-Załucka
194

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych a dostarczanie treści lub usług cyfrowych

249-263 Paweł Fajgielski
62

Wpływ technologii na konstrukcję uzasadnień orzeczeń sądów administracyjnych

265-279 Michał Kowalski
71

Akt administracyjny zautomatyzowany. Zasadnicze problemy konstrukcyjne zastosowania systemów sztucznej inteligencji w procesach decyzyjnych postępowania administracyjnego na tle prawnoporównawczym

281-304 Marcin Kamiński
78

Otwarte dane. Uwagi terminologiczne

305-317 Agnieszka Piskorz-Ryń
33

Altruizm danych – istota instytucji na tle uprawnień informacyjnych i kategorii dobra wspólnego

319-334 Marlena Sakowska-Baryła
152

Treści generowane przez sztuczną inteligencję a ochrona różnorodności form wyrazu kulturowego

335-353 Marcin` Górski
76

Konsekwencje prawne opatrzenia danych podpisem osobistym w stosunku do innego podmiotu niż podmiot publiczny

355-362 Dominik Bierecki
64

Niezgodność treści cyfrowej z umową a odpowiedzialność twórcy za usterkę utworu

363-381 Adam Pązik
44

Konsekwencje braku kompleksowego modelu ochrony wizerunku i innych dóbr niematerialnych aktorów w kontekście stosowania narzędzi sztucznej inteligencji

383-397 Iga Bałos
139

Wierność w czasach cyfrowej zarazy, czyli o prawach i obowiązkach małżeńskich w dobie sztucznej inteligencji i nowych technologii

in the time of digital plague, or marital rights and duties in the age of artificial intelligence and new technologies

399-418 Agnieszka Ogrodnik-Kalita
110

Trenowanie sztucznej inteligencji a naruszenie praw autorskich. Aspekty dowodowe

419-434 Katarzyna Jasińska
149

Prawne uwarunkowania przetwarzania wizerunku pracownika lub członka organu przez pracodawcę na przykładzie wideokonferencji

435-453 Małgorzata Ganczar, Andrzej Herbet, Milena Kloczkowska
63

Zakres obowiązku osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem określony w ugodzie sadowej lub postanowieniu sądu o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem przez osobę uprawnioną w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako wyraz realizacji zasady iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi

455-465 Jarosław Szczechowicz
26

Podstawy wyłączenia sędziego posiadającego kredyt frankowy

467-490 Joanna Studzińska
60

New Form of Justice in 21st Century: Mediation and Online Dispute Resolution

491-508 Irakli Kandashvili
40

Nowelizacja z 13 lipca 2023 r. ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a rozwój obszarów wiejskich – wybrane zagadnienia

509-534 Aneta Suchoń
103

Wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego przed zakończeniem toczących się z jej udziałem sporów sądowych

535-547 Marta Stepnowska
153

Intellectual Property Law: Philosophical Foundations, Theoretical Frameworks, and Cross-Pollination

549-587 Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk
65

Naruszenie prawa przy wykonywaniu czynności kontrolnych jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej

589-613 Krzysztof Żok
42

O zarachowaniu zapłaty świadczenia okresowego

61`5-632 Anita Lutkiewicz-Rucińska
43

Odwołanie umowy darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego. Uwagi praktyczne na temat art. 898 § 1 kodeksu cywilnego

633-650 Aleksandra Młynarkiewicz
71

The Interpretation of Article 101 (3) of the TFEU by the European Commission

651-670 Rastislav Funta, Andreas Schultz
102

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jako cel gminnych programów mieszkaniowych

671-687 Dominik Tyrawa
85

The 'Family 500+' Program as a Legal Instrument for Stimulating the Demographic Policy of the Country: the Example of Poland

689-705 Agnieszka Żywicka, Paulina Bieś-Srokosz
48

Podstawowe zasady systemu ochrony przed promieniowaniem jonizującym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w polskim prawie atomowym

707-732 Łukasz Młynarkiewicz
74

Aspekty prawne użycia sił specjalnych w odpowiedzi na akty piractwa i terroryzmu morskiego

744-749 Adam Ćwikła
71

Reguły porządkujące procedurę udzielania informacji sektora publicznego ze względu na jej aspekty podmiotowe

751-770 Katarzyna Tomaszewska
30

Prawo petycji w działalności jednostek samorządu terytorialnego

771-790 Małgorzata Szalewska
71

Zagadnienie czynu ciągłego a nieumyślność

791-805 Tomasz Kanty
29

Zawartość wniosku prokuratora złożonego w trybie art. 106b Prawa bankowego

807-834 Bartłomiej Nałęcz
110

Między tradycją a nowoczesnością - kodyfikacje polskiego prawa procesu cywilnego XX wieku

835-867 Tomasz Demendecki
51

Prace nad projektem statutu o ustroju królewsko-stołecznego miasta Wilna. Zapomniana karta z dziejów wileńskiego samorządu terytorialnego w okresie dwudziestolecia międzywojennego

859-876 Przemysław Dąbrowski
29

Procedura karna pierwszego dziesięciolecia Polski Ludowej jako narzędzie zbrodni sądowej. Sprawa Adama Półtorzeckiego

877-894 Piotr Fiedorczyk
47

Instytucja biegłego w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. Kodeks Postępowania Cywilnego

895-913 Piotr Skorek
30

Reformy prawa wyborczego do austriackiej Rady Państwa przełomu XIX i XX wieku w wystąpieniach Leona hr. Pinińskiego publikowanych na łamach „Gazety Narodowej”

915-928 Renata Wiaderna-Kuśnierz
85